Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Alpha Waxing en een cliënt waarop Alpha Waxing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Alpha Waxing een behandeling geniet, gaat zij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen Alpha Waxing

Alpha Waxing  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alpha Waxing zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Alpha Waxing melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Alpha Waxing het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Alpha Waxing de afspraak annuleren en het afgesproken honorarium berekenen. Alpha Waxing moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de cliënt melden.

4. Betaling

Alpha Waxing vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Alpha Waxing vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Alpha Waxing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Alpha Waxing neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Alpha Waxing behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alpha Waxing zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Aansprakelijkheid

Alpha Waxing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alpha Waxing is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik.  Alpha Waxing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7. Beschadiging en diefstal

Alpha Waxing  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Alpha Waxing meldt diefstal altijd bij de politie.

8 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Alpha Waxing. Alpha Waxing moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord gegeven. indien een klacht gegrond is, zal Alpha Waxing de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

9 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Alpha Waxing, het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

10 Recht

Op elke overeenkomst tussen Alpha Waxing en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Betaling

In de salon kan contant betaald worden maar ook via een betaalverzoek of Tikkie.

 

Wilt u meer weten?

Bent u geïnteresseerd in een behandeling? Of wilt u meer informatie over de producten die gebruikt worden?
Neem dan via e-mail contact op met Alpha Waxing.

Afspraak maken

Behandeling alleen op afspraak.

Telefoon: 06-43573390
Email: info@alphawaxing.nl

Back to top